استایل مینیمال
استایل مینیمال استایلی است که به سادگی وبرای اکثریت قابل تاکید است.
این استایل در موقعیت های غیر رسمی و رسمی استفاده می گردد.
در این استایل اکسسوری هایی که قابل استفاده است نیز بسیارساده و ظریف است.
رنگ های محدودی در این استایل استفاده می گردد و از پرکاربردترین رنگ ها در این استایل رنگ های خنثیمی باشند.

3,186 دیدگاه