استایل کژوال

استایل کژوال مناسب اشخاصی است که به دنبال یک پوشش ساده، راحت و شیک هستند و می خواهند سریع برای انتخاب لباس تصمیم گیری کنند.
کژوال یک استایل خیابانی است که در جهت رها شدن از دست لباس های  وناراحت است.
این استایل مورد استفاده در مهمانی ها و به طور روزمره در جامعه می باشد بدین جهت این ستایل محبوبی خاصی دارد.
اما باید توجه داشت که هارمونی رنگ ها ی این استایل بسیار اهمیت دارد و نباید خبری از ناهمخوانی و زنندگی رنگ ها باشد.

1,924 دیدگاه